Regulamin strony

Regulamin EuroOil.com.pl

Postanowienia ogólne
Definicje

Rodzaj i zakres usług elektronicznych

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

Tryb postępowania reklamacyjnego

Własność intelektualna

Postanowienia końcowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona eurooil.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę eurooil.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę eurooil.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony eurooil.com.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),


Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


DEFINICJE

 
FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie eurooil.com.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.


USŁUGODAWCA – Dariusz Wołowicz wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Eurooil s.c., adres siedziby: 16-010 Wasilków, Wiewiórcza 9, NIP:

 9661834899, REGON: 200063394, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Eurooil s.c., adres siedziby: 16-010 Wasilków, Wiewiórcza 9, adres do doręczeń: 16-010 Wasilków, Wiewiórcza 9, NIP:

 9661834899, REGON: 200063394, adres poczty elektronicznej: eurooil@interia.eu, tel.: 608262275


USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 
Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
korzystanie z Formularza Kontaktowego,

 

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 
Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

 
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
komputer z dostępem do Internetu,

 
dostęp do poczty elektronicznej,

 
przeglądarka internetowa,

 

włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.


Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eurooil@interia.eu


W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.


Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 
Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem eurooil.com.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością eurooil.com.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony

 eurooil.com.pl, bez zgody Usługodawcy.

 
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz

 zawartość strony eurooil.com.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.